Nieuws

Nieuwsbrieven VGKTC 

Op deze pagina vindt u onder meer de Nieuwsbrieven die de VGKTC enkele malen per jaar uitbrengt. Daarnaast zullen hier ook andere nieuwsberichten geplaatst worden.

November 2020:

Reacties op de nieuwsbrief van oktober
Naar aanleiding van de oktober nieuwsbrief van VGKTC mochten wij 236 reacties ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Unaniem werd zowel het verslag van de algemene ledenvergadering op 12 november 2019 als het financiële verslag over het jaar 2019 en het budget voor 2021 goedgekeurd.

De weinige vragen die we ontvingen waren:

– hoe lang gaat VGKTC nog door, gezien de teruggang in het ledenaantal, en
– hoe lang gaat VGKTC nog door, gezien de financiën, waar wel afgaat maar niet bijkomt.

Op de tweede vraag is het antwoord duidelijk: uiterlijk tot het geld op is, maar gezien de financiële positie van de VGKTC kunnen we nog vele jaren verder.

Wat de eerste vraag betreft: het aantal leden loopt niet alleen terug door overlijden, maar ook doordat leden uit ons zicht verdwijnen. Na elke nieuwsbrief ontvangen wij een aantal daarvan als onbestelbaar retour. We proberen dan eventuele nieuwe adressen te achterhalen, maar helaas lukt dat maar af en toe. Wat als gevolg heeft dat deze leden niet meer meegeteld worden.

Gezien het enthousiasme waarmee op de laatste nieuwsbrief is gereageerd, waarbij door enkelen van u ook dank werd uitgesproken naar het bestuur, denken we voldoende reden te hebben om vooralsnog de werkzaamheden van VGKTC voort te zetten.

Wij zullen u via onze website op de hoogte houden van ontwikkelingen die van belang zijn voor onze leden.

En natuurlijk hopen wij in 2021 wel een Algemene Ledenvergadering te kunnen houden op het ons welbekende adres in Nijverdal: bij ZinIn. En wel op 16 november.

We hopen dat het u allen goed gaat en dat we corona binnen afzienbare tijd achter ons kunnen laten.

De Koepel Gepensioneerden signaleertVandaag start de online publiekscampagne ‘De Waarde van Ouder Worden’.
Een initiatief vanuit het ministerie van VWS in samenwerking met de Raad van Ouderen. Voor meer informatie zie de website (via Links).

Ledenvergadering VGKTC gaat niet door
Inmiddels hebben onze leden de nieuwsbrief van oktober (nr. 23) ontvangen, waarin wordt gemeld dat ten gevolge van de corona maatregelen onze algemene ledenvergadering op 17 november niet door kan gaan. Deze nieuwsbrief is inmiddels toegevoegd.

Zodra meer bekend is over eventuele kortingen op de pensioenen in 2021 zullen wij hierover op deze website berichten.

 Juli 2020: Toelichting Pensioenakkoord

Januari 2020:

Koepel Gepensioneerden

Per 1 januari 2020 is de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), waar ook de VGKTC lid van is, gefuseerd met de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Deze organisaties gaan gezamenlijk verder onder de naam Koepel Gepensioneerden.

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBOBrabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).

Breder dan inkomensbelangen

De laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen. Door de schaalvergroting ontstaat nu een organisatie die de bredere belangen van gepensioneerden in Nederland nog beter kan behartigen. De Koepel Gepensioneerden wil als kennis gedreven belangenorganisatie spreekbuis en aanspreekpunt zijn voor heel gepensioneerd Nederland.

De Koepel Gepensioneerden speelt via het AGE-platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaring ten aanzien van ouderenvraagstukken in Europa.

Op de pagina ‘Links’ vindt u een link naar de website van de Koepel Gepensioneerden. Op deze website verschijnen regelmatig nieuwsbrieven van de Koepel.

Nieuwsbrief 23 – oktober 2020
Verslag ALV 12 november 2019
Nieuwsbrief 22
Verslag ALV 15 november 2018
Presentatie PF Ten Cate 15 november 2018

Nieuwsbrief 21
Nieuwsbrief 20
Nieuwsbrief 19
Nieuwsbrief 18
Nieuwsbrief 17
Nieuwsbrief 16
Nieuwsbrief 15
Nieuwsbrief 14