Nieuws

Nieuwsbrieven VGKTC 

Op deze pagina vindt u onder meer de Nieuwsbrieven die de VGKTC  uitbrengt. Daarnaast zullen hier ook andere nieuwsberichten geplaatst worden.

 

De ledenvergadering VGKTC wordt in 2023 gehouden op
21 november.

Tot ons leedwezen moeten wij u melden dat de heer Henk Scheppink op 11 september 2022 is overleden. Henk is van 2008 tot 2019 lid geweest van het bestuur van VGKTC. Daarvóór was hij jarenlang lid van het bestuur en de beleggingscommissie van Pensioenfonds KTC. In 2021 trad hij toe tot de kascommissie van VGKTC. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor al het werk dat hij in die jaren voor de vereniging heeft verricht.

Verslag ALV 16 november 2021

Nieuwsbrief 24 – oktober 2021

Maart 2021:
De verkiezingen voor de vacature in het bestuur van Bpf MITT zijn afgerond. Op 22 maart heeft Bpf MITT bekend gemaakt dat Niek Mol is gekozen voor de vacante zetel in het bestuur. Op de website van MITT wordt hieraan meer aandacht besteed.

Het bestuur is er van overtuigd dat de inzet van de leden van VGKTC bij deze verkiezing beslissend is geweest en bedankt alle leden die hun stem hebben uitgebracht.

November 2020:

Reacties op de nieuwsbrief van oktober
Naar aanleiding van de oktober nieuwsbrief van VGKTC mochten wij 236 reacties ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Unaniem werd zowel het verslag van de algemene ledenvergadering op 12 november 2019 als het financiële verslag over het jaar 2019 en het budget voor 2021 goedgekeurd.

De weinige vragen die we ontvingen waren:

– hoe lang gaat VGKTC nog door, gezien de teruggang in het ledenaantal, en
– hoe lang gaat VGKTC nog door, gezien de financiën, waar wel afgaat maar niet bijkomt.

Op de tweede vraag is het antwoord duidelijk: uiterlijk tot het geld op is, maar gezien de financiële positie van de VGKTC kunnen we nog vele jaren verder.

Wat de eerste vraag betreft: het aantal leden loopt niet alleen terug door overlijden, maar ook doordat leden uit ons zicht verdwijnen. Na elke nieuwsbrief ontvangen wij een aantal daarvan als onbestelbaar retour. We proberen dan eventuele nieuwe adressen te achterhalen, maar helaas lukt dat maar af en toe. Wat als gevolg heeft dat deze leden niet meer meegeteld worden.

Gezien het enthousiasme waarmee op de laatste nieuwsbrief is gereageerd, waarbij door enkelen van u ook dank werd uitgesproken naar het bestuur, denken we voldoende reden te hebben om vooralsnog de werkzaamheden van VGKTC voort te zetten.

Wij zullen u via onze website op de hoogte houden van ontwikkelingen die van belang zijn voor onze leden.

En natuurlijk hopen wij in 2021 wel een Algemene Ledenvergadering te kunnen houden op het ons welbekende adres in Nijverdal: bij ZinIn. En wel op 16 november.

We hopen dat het u allen goed gaat en dat we corona binnen afzienbare tijd achter ons kunnen laten.

Juli 2020: Toelichting Pensioenakkoord

Januari 2020:

Koepel Gepensioneerden

Per 1 januari 2020 is de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), waar ook de VGKTC lid van is, gefuseerd met de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Deze organisaties gaan gezamenlijk verder onder de naam Koepel Gepensioneerden.

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBOBrabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).

Breder dan inkomensbelangen

De laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen. Door de schaalvergroting ontstaat nu een organisatie die de bredere belangen van gepensioneerden in Nederland nog beter kan behartigen. De Koepel Gepensioneerden wil als kennis gedreven belangenorganisatie spreekbuis en aanspreekpunt zijn voor heel gepensioneerd Nederland.

De Koepel Gepensioneerden speelt via het AGE-platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaring ten aanzien van ouderenvraagstukken in Europa.

Op de pagina ‘Links’ vindt u een link naar de website van de Koepel Gepensioneerden. Op deze website verschijnen regelmatig nieuwsbrieven van de Koepel.

Nieuwsbrief 23 – oktober 2020
Verslag ALV 12 november 2019
Nieuwsbrief 22
Verslag ALV 15 november 2018
Presentatie PF Ten Cate 15 november 2018

Nieuwsbrief 21
Nieuwsbrief 20